قابل توجه متقاضیان کار

IMAGE

جهت تکمیل فرم تقاضای کار از تاریخ 93/06/08 به جای حضور در کارخانه کاشی فخار از طریق سایت و منوی "جذب نیروی انسانی" اقدام نمائید. توجه : فقط کسانی فرم های آنها ترتیب اثر داده می شود که ساکن رفسنجان باشند. یا...

کاشی 20 در 509 200x  کاشی 20 در 509 200x205  کاشی 20 در 50 دیجیتال 200x205 
40 × 25 50 × 20
50 × 20 دیجیتال
کاشی 25 در 60 200x205 کاشی 25 در 50 200x205  
 60 × 25 50 × 25
 

سری محصولات دیجیتال سایز 60×20ومحصولات25×25در سبد کالای محصولات شرکت فخار رفسنجان

catherine-blue   catherine-green   catherine-brown
کاشی catherine Blue   کاشی catherine Green   کاشی catherine Brown