کاشی 20 در 509 200x  کاشی 20 در 509 200x205  کاشی 20 در 50 دیجیتال 200x205 
40 × 25 50 × 20
50 × 20 دیجیتال
کاشی 25 در 60 200x205  Untitled-1   کاشی 25 در 50 200x205
 60 × 25  60 × 20
 50 × 25

سری محصولات دیجیتال سایز 60×20ومحصولات25×25در سبد کالای محصولات شرکت فخار رفسنجان

blue-pani.dpi   moonlight-70dpi   Olive-marble-70
کاشی Blue Pani
  کاشی Moon Light
  کاشی Olive-Marble